Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

2018. május

BEVEZETÉS

A Pápai Szakképzési Centrum (továbbiakban: Centrum, munkáltató), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk) jogszabályoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, adatvédelmi tájékoztatók folyamatosan elérhetőek a Centrum honlapján (www.papaiszc.hu).

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a tájékoztató bármikor megváltoztatására. Az esetleges változásokról minden esetben értesíti az érintetteket.

1. FEJEZET
ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK

1.1 A Centrum elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Centrum, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

1.2 A Centrum közfeladata kiterjed a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési és szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátására. A tanuló és az intézmény között a jogszabály szerinti alapfeladatok teljesítése kapcsán jöhet létre jogviszony: szakgimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás.

1.3 A Centrum adatkezelési célja a személyes adatok kezelésével a jogszabályokban rögzített köznevelési feladatai ellátása, melyhez a jogszabályokban meghatározott adatokat szükséges kezelni.

1.4 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: a Pápai Szakképzési Centrum.

Név: Pápai Szakképzési Centrum
Székhely: 8500. Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
OM azonosító: 203047
PIR szám: 832090
Képviselő: Berta Ildikó Katalin főigazgató
Telefonszám: 06 89/313-053
E-mail cím: foigazgato@papaiszc.hu
Honlap: www.papaiszc.hu

1.5 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

1.6 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.7 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.8 Az adatkezelés elvei:

a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
b) Célhoz kötöttség
c) Adattakarékosság (releváns adatok)
d) Pontosság (és naprakész nyilvántartás)
e) Korlátozott tárolhatóság (csak a cél eléréshez szükséges ideig)
f) Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)
g) Elszámoltathatóság

1.6 A Pápai Szakképzési Centrum adatvédelmi tisztviselője:

Neve: dr. Rácz Zoltán
Elérhetősége: dr.racz.zoltan@papaiszc.hu


2. FEJEZET
Köznevelési feladatok ellátása

I. Munkaviszonnyal Kapcsolatos Adatkezelések

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

1.1.  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

1.2. Az adatkezelés jogalapja: a Centrum törvényi kötelezettség jogcímén munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése.

1.3. A Centrum a munkavállaló alábbi adatait kezeli:

 • név,
 • születési név,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • lakcím,
 • állampolgárság,
 • adóazonosító jel,
 • TAJ szám,
 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • személyi okmány száma,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • bankszámlaszám,
 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 • munkakör,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét, szakmai kompetenciát igazoló okmány adattartalma,
 • előző jogviszonyok adatai,
 • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága,
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • magánnyugdíj-pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 • családi állapotára, gyermekeinek számára vonatkozó adatok,
 • fénykép,
 • telefonszám, e-mail cím.

1.4. Betegségre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat a Centrum, mint munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

1.5. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Centrum munkaügyi, bérügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

1.6.  A személyes adatokat is tartalmazó személyügyi/munkaügyi dokumentumok tárolásának időtartama: 50 év.

1.7. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az adatkezelés jogalapját, így azt, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén valamint a Közalkalmazotti tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott jogszabályok alapján és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

1.8. A munkáltató a munkaszerződés/kinevezés megkötésével egyidejűleg Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót/közalkalmazottat személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogairól.

1.9. A munkáltató a dolgozók közösségi oldalának profilját megtekintheti, ellenőrizheti.

1.10. A munkavállaló munkaviszonyának a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésekor a munkavállaló/közalkalmazott kérésére másolatot kell adni minden vele kapcsolatos dokumentumról.

1.11. A munkavállaló/közalkalmazott munkaviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésekor csak a jogszabályban meghatározott adatokat lehet és kell megőrizni.

1.12. A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszűnése után minden felet titoktartási kötelezettség kötelez.

 

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

2.1. A munkavállalóval/közalkalmazottal szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalót/közalkalmazottat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalót/közalkalmazottat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

2.2. A munka alkalmassági vizsgálat elvégeztetésére, a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt rendszeresen kötelezi, és rendkívüli esetben kötelezheti a munkavállalót/közalkalmazottat.

2.3.  A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

2.4. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

2.5. A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

2.6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállaló/közalkalmazott, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerheti meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

2.7. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

3.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatai, fényképe, telefonszáma, e-mail címe, önéletrajza, végzettségeinek adatai, pályázati anyaga, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

3.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3.3. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés/kinevezés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. Ez utóbbi esetben a pályázó pályázati anyagát vissza kell küldeni részére, adatait meg kell semmisíteni.

3.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Centrum munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi/személyügyi feladatokat ellátó munkavállalói/közalkalmazottjai.

3.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. Az állásra kiválasztott érintettről a Centrum a „2. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás” fejezetben felsorolt adatokat tárolja, a jelentkező által megadott egyéb adatokat (pl. önéletrajzi egyéb adatok) törli.

3.6. A Centrum csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a sikertelen pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. Ezen írásbeli hozzájárulást legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

3.7. A Centrum a pályázó közösségi oldalának profilját megtekintheti.

 

4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

4.1. A Centrum e-mail fiókot bocsájt a munkavállaló/közalkalmazott rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló/közalkalmazott kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállaló/közalkalmazott ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

4.2.  A munkavállaló/közalkalmazott az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat, hírlevelekre, listákra nem iratkozhat fel.

4.3. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát bármikor ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói/közalkalmazotti kötelezettségek ellenőrzése.

4.4.  Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője (Kancellár/Főigazgató) jogosult.

4.5. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló/közalkalmazott jelen lehessen az ellenőrzés során.

4.6. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót/közalkalmazottat arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete -, milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

4.7. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló/közalkalmazott munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

4.8. Ha a tájékoztató rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló/közalkalmazott az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló/közalkalmazott távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli.

4.9. Az e-mail fiók tájékoztatóval ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval/közalkalmazottal szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

4.10. A munkavállaló/közalkalmazott az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatónak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

4.11. Amennyiben a munkavállaló/közalkalmazott munkaviszonya/közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a partnereket haladéktalanul tájékoztatni kell erről a tényről, valamint ezzel párhuzamosan tájékoztatni kell a partnereket, hogy a munkavállaló/közalkalmazott email címe mely időpontban szűnik meg. Az e-mail cím megszűnésének időpontjáig ki kell jelölni az e-mail címet kezelő munkavállalót/közalkalmazott. Az e-mail címet más e-mail címre átirányítani tilos.

 

5. Számítógép, laptop, pendrive használatával és ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés, szerverhasználat

5.1.  A Centrum által a munkavállaló/közalkalmazott részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, pendrive-ot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Centrum megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló/közalkalmazott semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelhet, és nem tárolhat. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat bármikor ellenőrizheti.

5.2. A pendrive használata során a dolgozónak törekednie kell a pendrive-on tárolt adatok védelmére, így szükséges a pendrive jelszóval történő védelme. Amennyiben a munkavállaló/közalkalmazott a pedrive-ot elveszíti, köteles azt munkáltatójának azonnal bejelenteni.

5.3. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 5. fejezet rendelkezései irányadók.

5.4. A Centrumban használt szerveren történő adatokhoz, azok kezeléséhez minden munkavállaló/közalkalmazott csak saját jogosultságával, és jogosultságai szerint fér hozzá. A szerver adatállománya csak a munkáltató engedélyével törölhető, módosítható.

5.5. A munkáltató az általa a dolgozónak adott informatikai eszközön magán célú adatok tárolását, felhasználást nem engedélyezi. Saját tulajdonú informatikai eszközök a munkavégzésben nem használhatók.

 

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

6.1. A munkavállaló/közalkalmazott csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató nem engedélyezi.

6.2. A munkaköri feladatként a Centrum nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Centrum, a regisztráció során a Centrumra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Centrum

6.3. A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és jogkövetkezményire az 5. fejezet rendelkezései irányadók.  

 

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

7.1. A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon munkavégzéssel nem összefüggő célokra is használható, a munkáltató a mobiltelefonon tárolt adatokat nem ellenőrzi.

7.2. A kezelt adatok köre: a munkavállaló nevéhez rendelt céges mobiltelefonszám nyilvántartás (PIN és PUK azonosítókkal.).

7.3. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

7.4. A személyes adatok kezelésének célja: a Centrum munkavállalóinak/közalkalmazottainak és a csatlakozói kör tagjainak elérhetőségének biztosítása a Centrum partnereinek, illetve munkavállalóinak/közalkalmazottanek egymás közötti kapcsolattartása.

7.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Centrumi dolgozók, illetve a Centrummal kapcsolatban álló jogi és természetes személyek.

7.6. A személyes adatok kezelésének időtartama: munkaszerződés, kinevezés időtartama.

7.7. A munkavállaló/közalkalmazott a céges mobiltelefont a munkaszerződés megszűnésével egyidejűleg az összes tárolt adat törlésével egyidejűleg átadja a munkáltatónak.

 

8. Tréningek, továbbképzések, tanfolyamok adatkezelései

8.1. A kezelhető személyes adatok köre: a Centrum munkavállalóinak/közalkalmazottainak személyes adatai (neve, anyja neve, lakcíme, születési hely idő, képzés neve, képző intézmény neve, címe).

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése valamint szerződés teljesítése.

8.3. A személyes adatok kezelésének célja: tanulmányokban, képzéseken, továbbképzéseken való részvétel dokumentálása.

8.4. A személyes adatok címzettjei: a Centrum nyilvántartásokat vezető szakmai referensei.

8.5. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaszerződés időtartama továbbképzések esetében: 10 év.

 

9. A hivatali gépjárműveken használt GPS navigációs rendszer adatait a munkáltató nem ellenőrzi.

 

10. Kamerás megfigyelés

10.1. A Pápai Szakképzési Centrum székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

10.2. Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

10.3. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelésről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

10.4. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

10.5. A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

10.6. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

10.7. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

10.8. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

10.9. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

 

11. Munkahelyi be- és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés

11.1. Beléptető rendszer működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.

11.2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.  

11.3. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.  

11.4. A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

11.5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Pápai Szakképzési Centrumnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Pápai Szakképzési Centrum vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.

11.6. A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap.

 

12. Fotók és videók készítése

12.1. A Centrum által szervezett valamennyi rendezvényen fotó/videó felvétel készülhet abból a célból, a Centrum népszerűsítse magát a közösségi oldalakon, honlapján, és dokumentálja a fontosabb tagintézményi eseményeket.

12.2. A rögzített képek közzétételre kerülnek a Centrum honlapján, a tagintézmény honlapján valamint a tagintézményi évkönyvben és a faliújságon.

12.3. A Centrum által szervezett rendezvényeken egyéb személyek és szervezetek is készíthetnek felvételeket, amelyek felhasználására és elkészítésére a Centrumnak nincs ráhatása.

12.4. Amennyiben a felvételen szereplő természetes személy vissza kívánja vonni hozzájárulását a felvételek megjelenéséről abban az esetben ezt jelzi a Centrum elektronikus címén vagy székhelyén.

12.5. Az adatkezelés célja: fotók és videók készítése a Centrum szervezésében létrejött közösségi rendezvényeken a Centrum népszerűsítése érdekében.

12.6. Kezelt adatok: az érintett képmása.

12.7. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi alapon az érintett hozzájárulása.

12.8. Személyes adatok kezelésének ideje: a hozzájárulás bármikor visszavonható egyéb esetben a tanulmányi időnek a végéig vagy a tanulmányi jogviszony megszűnéséig.

 

II. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

13. Adatkezelés célja

13.4. A Centrum célja a személyes adatok kezelésével a jogszabályokban rögzített köznevelési feladatok ellátása, amelyhez jogszabályban meghatározott adatokat szükséges kezelni.

 

14. Kezelt személyes adatok és jogalapjuk

14.4. Az Nkttv. szerint a köznevelési feladatokat ellátó intézmény az alábbi személyes adatokat kezeli a gyermek, tanuló adatai közül

1. a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,

2. szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

3. a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok:

3.1. felvételivel kapcsolatos adatok,
3.2. a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
3.3. jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
3.4. a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
3.5. kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
3.6. a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
3.7. a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
3.8. mérési azonosító,

4. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:

4.1. a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
4.2. a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
4.3. felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
4.4. a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
4.5. tanuló diákigazolványának sorszáma,
4.6. a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
4.7. évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
4.8. a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,

5. az országos mérés-értékelés adatai,

6. KIR azonosító

7. a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a szervezett határon túli kiránduláson.

14.5.  A Centrum nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényelbíráláshoz és igazoláshoz szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetőek, amelyekből megállapítható a jogosult személy és a kedvezményre való jogosultság.

 

15. Alkalmassági követelménynek való megfelelés

15.4.  A Centrum nyilvántartja a tanuló az adott szakképesítésre, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő adatait. Jogalap: törvényi előírás.

 

16. Tanulói hiányzás miatti adatkezelés

16.4.  A tanuló betegsége miatti hiányzása esetén a Centrum kezeli a hiányzás igazolására szolgáló igazolást, amely tartalmazza a betegségre vonatkozó adatokat és a távollét pontos időtartalmát. Jogalap: törvényi előírás

 

17. Fegyelmi eljárás miatti adatkezelés

17.4. A Centrum, törvényben meghatározott keretek mellett, meghatározott feltételek fennállása esetén fegyelmi eljárást indíthat.

17.5. A fegyelmi eljárás rendeletben meghatározott eljárása folyamán a fegyelmi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét, az elhangzott főbb nyilatkozatokat. Jogalap: törvényi előírás.

 

18. Fizikai állapot és edzettségi felméréshez kapcsolódó adatkezelés

18.4.  A Centrum testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai az országosan egységes mérési módszer és annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali oktatási rendszerben részesülők, tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat.

18.5. A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó adatai rögzítésre kerülnek, amelyekből a pedagógusok elemzéseket készítenek

18.6. Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás.

 

19. Tanuló- és gyermekbalesethez kapcsolódó adatkezelés

19.4. A Centrum rendeleti felhatalmazás alapján kivizsgálja és nyilvántartja a tanulói és gyermekbaleseteket. A kivizsgálás során fel kell tárni a közreható személyi és tárgyi feltételeket.

19.5. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, felügyelt és a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor jegyzőkönyvben kell rögzíteni az eseményt.

19.6. Adatkezelés jogalapja: rendeleti felhatalmazás

 

III. SZAKMAI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

A Centrum szakmai feladati ellátása keretében az alábbi személyes adatokat kezeli és tartja nyilván az egyes feladatcsoportokban

 

20. Beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok körében

20.4. A kezelt adatok köre:

20.4.1. gyermek neve,

20.4.2. oktatási azonosítója,

20.4.3. születési helye és ideje,

20.4.4. anyja neve,

20.4.5. lakcíme,

20.4.6. elérhetősége (amennyiben megadja)

20.4.7. gondviselő/gyám neve elérhetősége,

20.4.8. gyermek lakcíme (tartózkodási helyét).

20.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

20.6. A személyes adatok kezelésének célja: a tankötelezettségi kort elérő és iskolaérett gyermekek jogszabályok szerinti beiskolázása.

20.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a tanügyigazgati referensek.

20.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

 

21. Középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásban

21.4. A kezelt adatok köre:

21.4.1. tanuló neve,

21.4.2. születési helye, ideje,

21.4.3. lakcíme,

21.4.4. értesítési címe,

21.4.5. általános iskolájának neve,

21.4.6. OM azonosítója, címe,

21.4.7. jelentkezési lapján rögzített adatok,

21.4.8. értékelő lapja az írásbeli felvételi vizsgájának eredményeivel.

21.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség, a fenntartó jogos érdekeinek érvényesítése.

21.6. A személyes adatok kezelésének célja: a középfokú beiskolázási folyamat jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása.

21.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyigazgatási referensek.

21.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

 

22. Szakértői véleményekben rögzített adatok (panaszkezeléshez, intézmény kijelöléséhez)

22.4. A kezelt adatok köre:

22.4.1. gyermek neve,

22.4.2. születési helye és ideje,

22.4.3. anyja neve,

22.4.4. lakcíme,

22.4.5. intézménye, (jelenlegi és korábbi intézménye is),

22.4.6. szakértői vélemény tartalmában: anamnézis adatai, betegségei, orvosi diagnózisai, gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatok eredményei, tapasztalatai, szakértői javaslatok.

22.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség, valamint a fenntartó jogos érdeke.

22.6.  A személyes adatok kezelésének célja: a panaszos ügyek elbírálása során a jogszerűség biztosítása.

22.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyigazgatási  referensek.

22.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

 

23. KELLO tankönyvrendelés eljárás során

23.4. A kezelt adatok köre:

23.4.1. gyermek neve,

23.4.2. iskolája,

23.4.3. a szülő/gondviselő fizet-e ténye,

23.4.4. a normatív támogatottság ténye.

23.4.5. pedagógus neve,

23.4.6. elérhetőségi adatai: telefonszám, mobilszám, e-mail cím.

23.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

23.6. A személyes adatok kezelésének célja: a tankönyvrendelés jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása.

23.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyigazgatási referensek.

23.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

 

24. Panaszkezelési eljárásban, gyerekvédelmi ügyekben

24.4. A kezelt adatok köre:

24.4.1. érintett gyermek neve,

24.4.2. lakcíme,

24.4.3. intézménye,
24.4.4. születési ideje,
24.4.5. SNI, BTMN véleménye,
24.4.6. gyermekvédelmi iratai,
24.4.7. CSAO által eljuttatott adatok (név, anyja neve, születési idő),
24.4.8. pedagógusok adatai (munkaügyi nyilvántartás szerint),
24.4.9. szülők adatai (név, elérhetőség: telefonszám).
24.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.
24.6. A személyes adatok kezelésének célja: a Centrumba érkezett panaszok jogszabályoknak megfelelő és a panaszt benyújtó számára megnyugtató kivizsgálása, probléma rendezése.
24.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyi referensek.
24.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 5 év.

25. Megbízási, vállalkozási szerződések kötésekor
25.4. A kezelt adatok köre:
25.4.1. megbízási szerződéseknél (név, születési idő, anyja neve, lakcím, adószám, számlaszám,
25.4.2. adóazonosító jel, TAJ szám),
25.4.3. vállalkozási szerződéseknél (név, születési idő, anyja neve, lakcím, adószám, m számlaszám, adószám, TAJ szám, vállalkozói igazolvány szám, egyéni vállalkozói szám).
25.5. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése valamint szerződés teljesítése.
25.6. A személyes adatok kezelésének célja: a szakmai feladatellátást biztosító szerződések megkötése.
25.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyi-, pénzügyi referensek, bérszámfejtők.
25.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 8 év.

26. Továbbképzési programban, beiskolázási tervben rögzített adatok
26.4. A kezelt adatok köre:
26.4.1. pedagógus neve,
26.4.2. lakcíme,
26.4.3. munkaköre.
26.5. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség, a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése valamint szerződés teljesítése.
26.6. A személyes adatok kezelésének célja: a köznevelési intézményekben a pedagógus továbbképzések jogszabályok szerinti teljesítése.
26.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyigazgatási referensek.
26.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 10 év.

27. Tanulmányi szerződések kötésekor
27.4. A kezelt adatok köre:
27.4.1. pedagógus neve,
27.4.2. lakcíme,
27.4.3. anyja neve,
27.4.4. születési helye, ideje,
27.4.5. adóazonosító jele,
27.4.6. TAJ száma,
27.4.7. bankszámlaszáma,
27.4.8. munkavégzési helye (munkahelye).
27.5. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése valamint szerződés teljesítése.
27.6. A személyes adatok kezelésének célja: a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakos ellátottságának biztosítása, hiányszakok pótlása.
27.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: tanügyigazgatási referensek.
27.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

28. Adatszolgáltatások alkalmával kért és továbbított adatok az NSZFH részére
28.4. A kezelt adatok köre: adatszolgáltatásonként változó.
28.5. Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése.
28.6. A személyes adatok kezelésének célja: NSZFH felé történő adatszolgáltatás.
28.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: NSZFH munkatársai.
28.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: 5 év.

29. A tantárgyfelosztásban rögzített adatok a KRÉTA rendszerben
29.4. A kezelt adatok köre:
29.4.1. gyermek neve,
29.4.2. születési ideje,
29.4.3. pedagógus neve,
29.4.4. végzettsége,
29.4.5. besorolása, oktatási azonosítója,
29.4.6. munkaköre.
29.5. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése valamint törvényi rendelkezés.
29.6. A személyes adatok kezelésének célja: a tantárgyfelosztások és egyéb tanügyi kimutatások elkészítésének törvényi kötelezettségen alapuló feladata.
29.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a tanügyigazgatási referensek.
29.8. A személyes adatok kezelésének időtartama: nem selejtezhető (elektronikus rendszerben).
3. FEJEZET
SZERZŐDÉSKÖTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

30. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
30.4. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
30.5. A személyes adatok címzettjei: a Pápai Szakképzési Centrum ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
30.6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
30.7. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  melléklete tartalmazza.

31. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
31.4. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
31.5. A személyes adatok kezelésének célja: a Pápai Szakképzési Centrum jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
31.6. Jogalapja: az érintett hozzájárulása.
31.7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Pápai Szakképzési Centrum ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
31.8. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

5. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK


32. Adatkezelés hatósági adatszolgáltatási, adat-nyilvántartási adatfeldolgozási kötelezettségek teljesítése céljából
32.4. A Centrum jogi kötelezettség teljesítése (egyidejűleg szerződés teljesítése) jogcímén, törvényben előírt (felügyelő hatóságok felé történő) adatszolgáltatási, adat-nyilvántartási, adatfeldolgozási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
32.5. Személyes adatok különleges kategóriájába eső adatokat dolgoz fel a Centrum a szerződéses partnerei munkahelyi balesetei jegyzőkönyveinek elkészítésekor a GDPR 9. cikk (2) b) bekezdésében foglaltak szerint a Munkavédelmi törvény vonatkozó előírásainak megfelelően. Az adatkezelés alkalmi (eseti) jellegű, kisszámú, nem teszi szükségessé az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését. A balesetet szenvedett érintettet meghallgatásánál tájékoztatjuk adatai kezeléséről.
32.6. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
32.7. A személyes adatok címzettjei: szakmai felügyelő hatóságok és állami szervezetek.

33. Kifizetői adatkezelés
33.4. A Centrum jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017: CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7. § 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50. §- a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
33.4.1. a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),
33.4.2. nemét,
33.4.3. állampolgárságát,
33.4.4. a természetes személy adóazonosító jelét,társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).
33.5. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Centrum kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47. § (2) b./) tagságra vonatkozó adatait, adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
33.6. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
33.7. A személyes adatok címzettjei: a Centrum adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói/közalkalmazotti és adatfeldolgozói.
6. FEJEZET
JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

34. Adatkezelési eljárás jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
34.4. A Centrum az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (például hálózat biztonsága, csalás megelőzése, stb.) jogalapja mellett kezel személyes adatokat.
34.5. Jogos érdek jogalap esetén el kell végezni az érdekmérlegelési tesztet. Ennek keretében definiálni kell a jogos érdeket, meg kell nevezni az érintettre gyakorolt hatást, vizsgálni kell, hogy az adatkezelés szükséges, illetve arányos-e, mérlegelni kell, hogy a jogos érdek vagy pedig az érintetti jog-e a hangsúlyosabb. Az adott adatkezelésnek az érintettre nézve a legminimálisabb hatása kell, hogy legyen, melynek eszközeit fel kell kutatni.
34.6. Az érintettet tájékoztatni kell a jogos érdekről, mint adatkezelési jogalapról, az érdekmérlegelési tesztről és az ezzel összefüggő tiltakozási jogáról. Amennyiben az érintett tiltakozik, a személyes adat nem kezelhető tovább, kivéve, ha a Centrum bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

7. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

35. Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
35.4. Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
35.5. Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
35.6. A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
35.7. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
35.8. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
35.9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve mellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
35.10. Az adathordozhatósághoz való jog:
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
35.11. A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) kezelése ellen.
35.12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
35.13. Korlátozások:
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.
35.14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
35.15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
35.16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
35.17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
35.18. Előzetes tájékozódáshoz való jog:Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

8. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

36. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
36.1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
    • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,
    • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
    • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
    • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló
    • adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei,
    • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
    • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
    • szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

36.2. A 36.1 pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
• a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
• a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

36.3. A 36.1-36.2 pontok nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

36.4. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

36.5.  Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

• az adatkezelőnek és  az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,
• az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen, adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá,
• a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy
• a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
36.6.  A 36.1 pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
• a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
• ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga,
• a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e és
• a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

36.7. Az adatkezelő a 8.3.1 és 8.3.2 pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

• a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül,
• ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy
• ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
36.8. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

36.9. A 36.1-36.4 pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
• az érintett már rendelkezik az információkkal,
• a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk(1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését.
Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
• az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, vagy
•  a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
37. Az érintett hozzáférési joga
37.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,  hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
37.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
37.3. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére, annak rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

38. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
38.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
• az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  datkezelésnek nincs más jogalapja,
• az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi rendelkezésektől eltérően kezelték,
• a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
38.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 38.1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
38.3. A 38.1 és 38.2 pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
• a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3 bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
• a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan ezt az adatkezelést vagy,
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Rendelet 17. cikk).

38.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
38.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az dőtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy,
• az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
38.5. Ha az adatkezelés az 38.4.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
38.6. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 8.6.1 pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
39. Az adathordozhatósághoz való jog
39.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
• az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdéséne b) pontja szerinti szerződésen alapul és
• az adatkezelés automatizált módon történik.

39.2. Az adatok hordozhatóságához való jog 39.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
39.3.  E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelé közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
39.4. A 39.1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

40. A tiltakozáshoz való jog
40.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az  adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
40.2.  A 40.1. pontban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
40.3. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől (az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről) eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
40.4. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
40.5. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
40.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
40.5.2. A 40.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul
40.5.3. A 40.2 pont első és harmadik pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
40.5.4.  A 40.2.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

41. Korlátozások
41.1. Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
• nemzetbiztonság,
• honvédelem,
• közbiztonság,
• bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését,
• az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot,
• a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme,
• a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása,
• a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység,
• az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme,
• polgári jogi követelések érvényesítése.

41.2. A 41.1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

• az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
• a személyes adatok kategóriáira,
• a bevezetett korlátozások hatályára,
• a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
• az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
• az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
• az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
• az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

41.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
41.3.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
41.3.2. A 41.3.1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
41.3.3. Az érintettet nem kell az 41.3.1 pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
41.4. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár- e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 41.3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

42. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
42.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –,  ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
42.2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
43. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
43.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
43.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
43.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
43.4.  Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni (Rendelet 78. cikk).
44. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
44.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
44.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

9. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

45. Intézkedések az érintett kérelme alapján
45.1. A Centrum, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
45.2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
45.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
45.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
45.5. A Centrum, mint adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
• 5000,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
• megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

45.6. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
45.7. Ha a Centrumnak, mint adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.