Feltöltés alatt...

1. Szervezeti, személyi adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)

Pápai Szakképzési Centrum

2. Székhely

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

3. Postacím

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

4. Telefonszám

+36-89/313-053

5. Faxszám

--

6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@papaiszc.hu

7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája

szervezeti ábra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A szervezet vezetői

Berta Ildikó Katalin főigazgató

Sági István Csaba kancellár

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
3.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Pápai Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A Pápai Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt.

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

A Pápai Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Pápai Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja:

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Pápai Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

nem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A Pápai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Pápai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A Pápai Szakképzési Centrum nem ír ki pályázatokat.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Pápai Szakképzési Centrum hirdetményeit a honlapján teszi közzé: www.papaiszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje és a közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés:

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Pápai Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

E-mail cím: titkarsag@papaiszc.hu

Tel: +36-89/313-053

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Rácz Zoltán humánerőforrás és jogi osztályvezető, adatvédelmi tisztviselő

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

nem releváns

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
2. Havi munkaügyi jelentések
3.2. Költségvetések, beszámolók
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések