Ugrás a fő tartalomra

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.


+36-89-313-053

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Pápai Szakképzési Centrum
2. Székhely: 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
3. Postacím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
4. Telefonszám: +36-89/313-053
5. Faxszám: --
6. Központi elektronikus levélcím: titkarsag@papaiszc.hu
7. A honlap URL-je: https://www.papaiszc.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: https://www.papaiszc.hu/alapadatok/elerhetoseg
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: https://www.papaiszc.hu/alapadatok/elerhetoseg
10. Az ügyfélfogadás rendje: https://www.papaiszc.hu/alapadatok/elerhetoseg

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

III. Közzétételi egység: A szervezet vezetői

Berta Ildikó Katalin főigazgató
(betöltetlen) kancellár

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Pápai Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A Pápai Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt.

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A Pápai Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Pápai Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Pápai Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:
Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

nem releváns

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A Pápai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Pápai Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A Pápai Szakképzési Centrum nem ír ki pályázatokat.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Pápai Szakképzési Centrum hirdetményeit a honlapján teszi közzé: www.papaiszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje és a közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés: Pápai SZC Közadat-Szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Pápai Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 • Cím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
 • E-mail cím: titkarsag@papaiszc.hu
 • Tel: +36-89/313-053

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Beregi Zoltán

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

nem releváns

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2. Havi munkaügyi jelentések

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések


1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Európai Uniós projektek támogatási szerződései

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk - Közbeszerzési tervek

2. Közbeszerzési információk - Éves összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  2022. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2023. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2024. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2020. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

Letöltés

  2021. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

Letöltés

  2022. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

Letöltés

  2023. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

Letöltés

ArchívumKIMIKK
Közadat
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Pápai Szakképzési Centrum

   8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

  • Telefon: +36-89-313-053

   E-mail: titkarsag@papaiszc.hu

   OM azonosító: 203047

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001292/2015


  2024Pápai Szakképzési Centrum